En espera de l’aprovació definitiva des de la CEOE, que serà segurament durant el transcurs d’aquest matí, quedarà enllestit el text en el diàleg social.

El text del RDL inclourà unes novetats importants. Una és la tarifa plana per als autònoms que iniciïn la seva activitat, que tindrà una durada de fins a dos anys (el segon any només per als qui segueixin amb uns rendiments inferiors a l’SMI) i la quota mensual serà de 80 euros.

La resta dels treballadors fixaran a l’inici de cada any la seva cotització en funció de la previsió de rendiments que tinguin per a aquest exercici, que no obstant això, podran anar modificant durant el transcurs de l’any, en funció de com vagi la facturació de la seva activitat. 

Finalment, a any vençut, els treballadors autònoms regularan la seva contribució com si es tractés de la declaració anual de l’IRPF, havent d’aplicar als rendiments nets declarats una rebaixa general del 7% en concepte de “despeses genèriques” per cobrir aquells costos que no siguin deduïbles en l’IRPF.

Significar que, l’ acord assolit suposarà eliminar el sistema actual de base mínima pràcticament homogènia amb independència dels ingressos, que quedarà ara distribuït en 13 trams, amb indicació en cadascun d’ells de la seva base mínima i la quota corresponent, amb estalvis i diferències segons quadre adjunt.

Noves quotes Treballadors Autònoms

Per tant, hi haurà rebaixa en els trams inferiors, de l’1 al 4, amb increments en els trams 7 a 15, corresponents a trams de rendiment net superior, des de 1.700 euros mes, que hauran de suportar un pagament addicional cada mes, que suposarà que el tram més alt, el d’autònoms amb rendiments superiors a 6.000 euros, es vegi obligat a duplicar la quota mínima l’any 2025.

La pujada encara que serà important en cap cas s’acosta a la proposta inicial que va fer el Ministeri que va contemplar pujar en 1.000 euros la base mínima per als qui guanyaran més de 4.000 euros al mes, amb un període transitori de deu anys, quedant així en el seu 590 euros per al tram des de 6.000 euros

 

Font Infografia Belén Trincado – Cinco Días