CURS: Anglès C1B

Cursos gratuïts per treballadors que estiguin donats d’alta al règim general de la Seguretat Social, autònoms, aturats i treballadors en situació d’ERTO. La inscripció d’aquests cursos forma part dels programes de formació professional per a l’ocupació, subvencionats pel Consorci per a la Formació de Catalunya.

Anglès C1B:

 • Dates: 15 de setembre al 29 de novembre 2021
 • Dies: Dilluns i Dimecres
 • Horari: De 18:00 a 21:00 h.

Per procedir a fer la inscripció al curs correctament haurà de seguir els següents passos:

PAS 1:

 • Per saber si vostè és apte per fer el curs haurà de fer una prova de nivell. Per fer la prova de nivell fer clic aquí: PROVA DE NIVELL

PAS 2:

PAS 3:

 • Un cop realitzada la PROVA DE NIVELL i RESERVADA LA PLAÇA haurà d’esperar a rebre un correu amb la nota de la prova de nivell (apte o no apte). En cas que sigui apte, haurà de formalitzar la inscripció seguint els passos que li indiquem a l’apartat posterior.

Objectius del curs

 • Capacitar l’alumnat per a utilizar l’idioma amb flexibilitat, eficacia i precissió per a participar en qualsevol tipus de situacions, tant en l’àmbit personal, públic, acadèmic i profesional, que requereixin comprendre, produir i procesar textos orals i escrits extensos i complexes, en diferents variacions estàndars de l’idioma, amb un repertori lèxic ampli i que versi sobre temes tant abstractes com concrets, inclús aquells amb els que l’interlocutor no està familiaritzat.

Temari

1. COMPETÈNCIES LINGÜÍSTQUES.

1.1. Continguts lèxico-semàntics.
1.1.1. Identitat personal: dimensió física i anímica.
1.1.2. Habitatge, llar i entorn.
1.1.3. Alimentació.
1.1.4. Salut i cures físiques.
1.1.5. Relacions personals i socials.
1.1.6. Treball i activitats professionals.
1.1.7. Educació i activitats acadèmiques.
1.1.8. Oci.
1.1.9. Viatges, allotjament i transport.
1.1.10. Compres i activitats comercials.
1.1.11. Béns i serveis.
1.1.12. Economia i indústria.
1.1.13. Govern, política i societat.
1.1.14. Informació i mitjans de comunicació.
1.1.15. Cultura i activitats artístiques.
1.1.16. Religió i filosofia.
1.1.17. Geografia, naturalesa i medi ambient.
1.1.18. Ciència i tecnologia.
1.2. Continguts gramaticals.
1.2.1. Oració composta: Expressió de relacions lògiques:
1.2.2. Oració simple: Tipus d’oració, elements constituents i la seva posició.
1.2.3. El sintagma nominal: El nucli i la seva modificació mitjançant determinants, aposició, sintagmes, frase de relatiu, oració i altres mecanismes. Posició dels elements constituents del sintagma i fenòmens de concordança interna. Funcions sintàctiques del sintagma nominal.
1.2.4. El sintagma adjectival: El nucli i la seva modificació mitjançant sintagma, oració i altres mecanismes. Posició dels elements constituents del sintagma i fenòmens de concordança interna. Funcions sintàctiques del sintagma adjectival.
1.2.5. El sintagma verbal: El nucli i la seva modificació mitjançant negació i altres mecanismes. Posició dels elements constituents del sintagma i fenòmens de concordança interna. Funcions sintàctiques del sintagma verbal.
1.2.6. El sintagma adverbial: El nucli i la seva modificació mitjançant sintagma adverbial, preposicional i altres mecanismes. Posició dels elements constituents del sintagma i fenòmens de concordança interna. Funcions sintàctiques del sintagma adverbial.
1.2.7. El sintagma preposicional: El nucli i la seva modificació mitjançant sintagma adverbial, preposicional i altres mecanismes. Posició dels elements constituents del sintagma i fenòmens de concordança interna. Funcions sintàctiques del sintagma preposicional.
1.3. Continguts fonètics i fonològics.
1.3.1. Variants de sons i fonemes vocàlics i consonàntics i les seves respectives combinacions.
1.3.2. Variants de processos fonològics de ensordiment, sonorització, assimilació, elisió, palatalització, nasalització, epèntesi, alternança vocàlica i uns altres.
1.3.3. Canvis d’accent i atonicitat en l’oració amb implicacions sintàctiques i comunicatives.

2. COMPETÈNCIES SOCIOLINGÜÍSTIQUES I SOCIOCULTURALS.

2.1. Vida quotidiana: festivitats; horaris; pràctiques de treball; activitats d’oci.
2.2. Condicions de vida: nivells de vida; habitatge; treball; assistència social.
2.3. Relacions personals: estructura social i relacions entre els seus membres (entre sexes; familiars; generacions; en situacions de treball; amb l’autoritat i l’Administració; de comunitat; entre grups polítics i religiosos).
2.4. Valors, creences i actituds: classes socials; grups professionals; cultures regionals; institucions; història i tradicions; política; arts; religió; humor.
2.5. Kinésica, proxémica i aspectes paralingüístics: gestos; postures; expressions facials; contacte visual;

contacte corporal; sons extralingüístics i qualitats prosòdiques (qualitat de veu, to, accentuació, volum). 2.6. Convencions socials: modals, usos, convencions i tabús relatius al comportament.
2.7. Comportament ritual: comportaments públics; celebracions; cerimònies i pràctiques socials i religioses.

3. COMPETÈNCIES PRAGMÀTIQUES.

3.1. Continguts funcionals.
3.1.1. Funcions o actes de parla assertius, relacionats amb l’expressió del coneixement, l’opinió, la creença i la conjectura.
3.1.2. Funcions o actes de parla relacionats amb l’expressió d’oferiment, intenció, voluntat i decisió.
3.1.3. Funcions o actes de parla directius, que tenen com a finalitat que el destinatari faci o no faci alguna cosa, tant si això és al seu torn un acte verbal com una acció d’una altra índole.
3.1.4. Funcions o actes de parla fàtics i solidaris, que es realitzen per a establir o mantenir el contacte social i expressar actituds respecte als altres.
3.1.5. Funcions o actes de parla expressius, amb els quals s’expressen actituds i sentiments davant determinades situacions.
3.2. Continguts discursius.
3.2.1. Coherència textual: Tipus i format; varietat de llengua; registre; tema: enfoc i contingut; context espai- temporal.
3.2.2. Cohesió textual: inici del discurs; desenvolupament del discurs; conclusió del discurs.

El curs està dirigit a tots els alumnes interessats en el tema personal o professionalment.

 • Persones que cotitzen per Règim General o Autònom.
 • Persones en situació d’atur/ERTO: Aquest col·lectiu té l’accés limitat a aquest Pla de Formació, per la qual cosa no tindran garantida la seva plaça fins que portin la documentació presencialment al Centre de Formació i es comprovi que no s’excedeix la limitació estipulada per al Reial decret 694/2017, de 3 de juliol, pel qual es desplega la Llei 30/2015, de 9 de setembre, per la qual es regula el sistema de formació professional per a l’ocupació en l’àmbit laboral.
 • Els treballadors de l’administració pública no poden accedir a aquest pla de formació.

Com formalitzar la inscripció?

Per realitzar la inscripció és imprescindible portar complimentat l’Annex 1, acompanyat de la següent documentació:

SI ESTÀS EN ACTIU:

 • Fotocòpia del DNI en vigor.
 • Fotocòpia de l’última nòmina. La nòmina ha de contenir les següents dades:
  • El número de la Seguretat Social del treballador, núm. De Seguretat Social de l’empresa i CIF de l’empresa.

SI ETS AUTÒNOM:

 • Fotocòpia del DNI en vigor
 • Fotocòpia de l’últim rebutd’autònoms.

SI ESTÀS A L’ATUR:

 • Fotocòpia del DNI en vigor.
 • Fotocòpia del DARDO actualitzat (document d’inscripció de sol·licitud de treball al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya).
 • Fotocòpia d’algun document on aparegui el Núm. d’aficiliació a la Seguretat Social.

SI ESTÀS EN SITUACIÓ D’ERTO:

 • Fotocòpia del DNI en vigor
 • Fotocòpia del comunicat de l’empresa conforme s’aplica l’Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació.
 • Fotocòpia d’algun document on aparegi el Núm. d’afiliciació a la Seguretat Social.
 • Fotocòpia de l’última nòmina sencera on aparegui la següent información: Núm. de Seguretat Social del treballador, Núm. de Seguretat Social de l’empresa i CIF de l’empresa.

TOTES LES FOTOCÒPIES S’HAURAN D’ENVIAR SENSE RETALLAR I SEPARADES.

Enviar tota la documentació al mail: gestio@uei.cat