S’ha publicat el DECRET 148/2020 al DOGC núm. 8302 de 23 de desembre de 2020, pel qual s’estableixen normes complementàries per a la participació de les persones treballadores en les eleccions al Parlament de Catalunya del 14 de Febrer de 2021.

Persones treballadores amb condició d’electors:

El diumenge 14 de febrer de 2021 les empreses concediran a les persones treballadores que tinguin la condició d’electors i que per a ells aquest sigui un dia laborable, un permís retribuït de com a màxim quatre hores dins de la jornada laboral que els correspongui, amb la finalitat que puguin exercir el seu dret a vot.

Aquest permís està subjecte a les següents condicions:

 • Només tindran permís les persones treballadores que tinguin la condició d’electors.
 • Si la jornada de treball coincideix com a màxim fins a 2 hores amb l’horari d’obertura dels col·legis electorals no caldrà concedir l’esmentat permís.
 • Si la jornada de treball coincideix en més de 2 hores i menys de 4 amb l’horari d’obertura dels col·legis electorals es concedirà un permís de 2 hores.
 • Si la jornada de treball coincideix en 4 hores o més amb l’horari d’obertura dels col·legis electorals es concedirà un permís general de 4 hores.
 • En el cas que la jornada laboral no coincideixi ni totalment ni parcialment amb l’horari dels col·legis electorals, les persones treballadores no tindran dret al permís retribuït.
 • Si el dia de les eleccions la jornada laboral fos inferior a l’habitual, legal o convinguda, la durada del permís es reduirà proporcionalment.

La determinació del moment d’utilització de les hores concedides per a la votació, que haurà de coincidir amb l’horari establert pel col·legi electoral, serà potestat de l’empresari o l’empresària.

Retribució dels permisos:

 • El permís tindrà caràcter de no recuperable i serà retribuït amb el salari que correspondria a la persona treballadora si hagués prestat els seus serveis normalment.
 • Si el salari està constituït en part per prima o incentiu, la part esmentada es calcularà d’acord amb la mitjana percebuda per les persones treballadores pel concepte esmentat en els sis mesos treballats immediatament anteriors.

A l’efecte de l’abonament del salari del temps utilitzat per votar, els empresaris o les empresàries tenen dret a sol·licitara les seves persones treballadores l’exhibició del justificant acreditatiu d’haver votat, expedit per la mesa electoral corresponent.

Persones treballadores membres de mesa o interventors:

 • Les persones treballadores que acreditin la seva condició de membres de mesa electoral o interventors i que el dia 14 de febrer de 2021, i que per ells aquest sigui un dia laborable, tindran dret a un permís retribuït corresponent a la jornada completa del dia esmentat, així com un permís retribuït corresponent a les 5 primeres hores de la jornada laboral del diaimmediatament posterior.
 • Les persones treballadores que acreditin la seva condició de membres de mesa electoral o interventors i gaudeixin de descans el dia 10 de novembre de 2019 tindran dret a un permís retribuït de les 5 primeres hores del dia immediatament posterior, amb les mateixes condicions que en el cas anterior.
 • Aquest permís, de caràcter no recuperable, es retribuirà per part de l’empresa una vegada la persona treballadora acrediti la seva actuació com a membre de la mesa o interventor.
 • La retribució es portarà a terme de la mateixa manera que en el cas de les persones treballadores amb la condició d’electors.

Apoderats:

Les persones treballadores que acreditin la condició d’apoderats i que el dia 14 de febrer de 2021 no gaudeixin del descans, tindran dret a un permís retribuït durant la jornada completa d’aquest dia.

Possibilitat de canvi de torn:

Si alguna de les persones treballadores membres de la mesa electoral o interventor/a hagués de treballar en el torn de nit en la data immediatament anterior a la jornada electoral, l’empresari o empresària, a petició de la persona interessada, ha de canviar el torn per tal que pugui descansar la nit anterior a les eleccions.

Vot per correu:

 • Les persones treballadores que realitzin funcions lluny del seu domicili habitual o en altres condicions de les quals es derivin dificultats per exercir el dret de sufragi al dia 14 de febrer de 2021 tindran dret a un permís retribuït i no recuperable, de com a màxim 4 hores lliures dins de la jornada laboral que els correspongui, perquè puguin formular personalment la sol·licitud de certificació necessària per poder emetre el seu vot per correu.
 • De l’esmentat permís se’n podrà gaudir des de la data de la convocatòria fins al dia 5 de febrer de 2021.
 • En aquest cas s’aplicaran les mateixes normes respecte a la coincidència amb l’horari de treball però es substituiran totes les referències als col·legis electorals o meses electorals per les delegacions provincials de l’Oficina del Cens Electoral.
 • El permís es retribuirà amb els mateixos termes que els esmentats anteriorment.

Per ampliar informació sobre aquest tema o qualsevol dubte estem a la vostra disposició.