· Des de la Generalitat de Catalunya han proporcionat diferents ajuts econòmics pels autònoms durant el transcurs de la pandèmia de la Covid-19

La Generalitat de Catalunya ofereix uns ajuts econòmics que molts cops són ambigus i difícils d’entendre. A continuació us expliquem detalladament quins ajuts pots demanar com autònom. Primerament però, diferenciarem tres tipus d’ajuts que ha proporcionat el Govern

1. Inscripció prèvia dels ajuts extraordinaris per al manteniment de l’activitat econòmica  en període de COVID-19 per a persones treballadores autònomes o persones treballadores autònomes que formin part d’una microempresa

Es tracta d’un ajut extraordinari en forma de prestació econòmica, que té per finalitat afavorir el manteniment de l’activitat econòmica de les persones treballadores autònomes, persones físiques, i de les persones treballadores autònomes que formin part de microempreses. Per poder tramitar aquest ajut s’ha de fer una inscripció prèvia, que cal presentar dins del termini establert (des de les 9 del matí del 19 de febrer fins al 26 de febrer a les 3 de la tarda) i complir els requisits.

Quins són els requisits principals?
 • Tenir el domicili fiscal en un municipi de Catalunya.
 • Estar en situació d’alta al RETA o en una mutualitat com a sistema alternatiu al RETA abans de l’1 de gener de 2021.
 • La base imposable de l’impost sobre la renda de les persones físiques de l’exercici fiscal 2019  de la persona sol·licitant ha de ser igual o inferior a 35.000 euros, en cas d’acollir-se al sistema de tributació individual, i d’igual quantia, amb relació a la part de la base imposable corresponent al sol·licitant, en cas d’acollir-se al sistema de tributació conjunta.
 • El rendiment net de l’activitat durant tot el 2020 no ha de superar l’import de 17.500 euros. En cas que la darrera alta com a persona treballadora autònoma sigui posterior a l’1 de gener de 2020, l’import del rendiment net de l’activitat no pot superar el resultat de multiplicar el nombre de dies d’alta com a persona treballadora autònoma durant l’any 2020 per 47,95 euros.
 • No tenir ajuts atorgats sobre la convocatòria per a la concessió de subvencions per afavorir l’autoocupació de joves inscrits al programa de Garantia Juvenil per a l’any 2020, en el marc del pla de xoc del Decret-llei 16/2020, de 5 de maig.
 • Tant en cas de persones treballadores autònomes a títol individual com de persones sòcies d’una societat mercantil o d’una cooperativa, el nombre màxim de persones de la unitat de negoci no pot ser superior a 6.

Preguntes Freqüents

Ja havia fet abans (en altres convocatòries) la inscripció prèvia; l’he de tornar a fer?

 • Sí, aquests nous ajuts s’han de demanar a través d’un nou formulari d’inscripció prèvia.

Quin és l’import de l’ajut?

 • Hi ha un pressupost de 280 M €, es preveu que arribarà a uns 140.000 persones treballadores autònomes i l’import de l’ajut és de 2.000 euros.
Vaig rebre l’ajut dels 2.000 euros per al manteniment de l’activitat econòmica en la convocatòria del novembre de 2020 o en la convocatòria del desembre de 2020, puc tornar a sol·licitar el nou ajut?
 • Sí, sempre que es compleixin els requisits establerts.

Un cop he fet la inscripció prèvia, cal que faci res més per rebre l’ajut?

 • No, la inscripció prèvia permet a les persones inscrites, una vegada publicada la convocatòria i sense cap altre tipus d’actuació, tenir el caràcter de sol·licitants de l’ajut i en podran ser beneficiàries si a més compleixen els requisits establerts.

L’ordre d’inscripció és vinculant per optar a l’ajut?

 • No, a cada ajut s’estableixen uns requisits que es fixen per a la seva concessió.

Per a més dubtes, podeu fer clic aquí. D’altra banda, podeu tramitar aquesta ajuda econòmica que ofereix la Generalitat de Catalunya fent clic aquí.

2. Ajuts extraordinaris per a petites empreses, microempreses, cooperatives i autònoms amb treballadors a càrrec en situació d’ERTO

Nova línia d’ajuts de suport als col·lectius i sectors econòmics més afectats per les mesures de contenció de la pandèmia de la Covid-19 i per mantenir els llocs de treball en situació d’Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació (ERTO) de les petites empreses, microempreses i cooperatives.

Qui pot sol·licitar l’ajut?

 • Les petites empreses, microempreses, les cooperatives i autònoms amb treballadors a càrrec amb seu social a Catalunya i amb treballadors en situació d’Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació (ERTO) actiu, a data de 31 de gener de 2021.

Quantitat de l’ajut:

 • Ajut de 2.000 euros per treballador en situació d’ERTO actiu, a data 31 de gener de 2021, amb un màxim de 30.000 euros per beneficiari.

Requisits principals:

 • Tenir treballadors en ERTO actiu a 31 de gener de 2021.
 • Mantenir el mateix nombre de treballadors a 31 de desembre de 2021, respecte al 31 de desembre de 2020.
 • En cas d’incompliment per part del beneficiari, es revocarà la subvenció i haurà de reintegrar la totalitat de l’import rebut més els interessos de demora corresponents.
 • Per fer el càlcul del nombre de treballadors, cal tenir en compte el nombre total de treballadors, independentment del tipus de jornada.

Quan es pot presentar?

 • El tràmit per demanar l’ajut s’obrirà dilluns 15 de febrer a les 12h, i es podrà fer fins al dia 22 de febrer de 2021 a les 12h.

Per tramitar l’ajuda podeu fer clic aquí.

3. Ajut per a establiments comercials de productes no essencials de més de 400 metres quadrats i per a les botigues de productes no essencials de centres, galeries i recintes comercials

Línia de 15 milions d’euros per als comerços tancats del 7 al 24 de gener, d’acord amb les restriccions aprovades pel Procicat per fer front a la pandèmia de la Covid-19. Ajuts per a autònoms i pimes de l’àmbit del comerç al detall afectats per l’ordre de tancament sanitari. En concret, se’n podran beneficiar els establiments comercials de productes no essencials de més de 400 metres quadrats i les botigues de productes no essencials de centres, galeries i recintes comercials.
Quina és la quantia de l’ajut?
 • Els ajuts consistiran en una aportació per establiment, que serà de 8.500 euros.

Quin és el termini?

 • El termini per sol·licitar aquests ajuts és del 27 de gener, a les 09:00 h, al 10 de febrer de 2021, a les 14:00 h.

És compatible amb algun altre ajut?

 • Sí, és compatible amb altres ajuts.

Per veure les bases per a l’atorgament podeu fer clic aquí. A més a més, si voleu tramitar aquest ajut podeu fer clic aquí.