· Aquestes mesures han afectat sobretot al sector de l’estètica, que no ha tingut la repercussió mediàtica que mereixen

El divendres 16 d’octubre el DOGC va publicar la Resolució SLT/2546/2020 segons la qual es tancaven aquells establiments amb oferta de serveis que impliquessin un contacte personal proper, tret que sigui un servei essencial, sanitari o sociosanitari. No podent doncs, portar-se a terme activitats com ara els serveis d’estètica, massatges que no siguin un servei sanitari (com podria ser la fisioteràpia) i similars. Si que estan permesos els serveis de perruqueria però limitats a activitats relacionades amb la higiene del cabell.

Quines són les eines que actualment estan a l’abast dels empresaris per intentar pal·liar la situació que provoquen aquestes prohibicions o restriccions? 

Requisits:

 • Estar afiliats els 30 dies anteriors a la resolució de l’acord de cessament.
 • Trobar-se al corrent de pagament de la SS o posar-s’hi en el termini dels 30 dies següents.

Quantia:

 • 50% de la base mínima de cotització.
 • Import anterior s’incrementarà en un 20% si l’autònom és membre d’una família nombrosa i els 
únics ingressos procedeixen de l’activitat suspesa .
 • Si conviuen en un mateix domicili amb vincle familiar o similar fins al 1er grau i 2 o més membres 
tenen dret a aquesta prestació, la quantia de la prestació serà del 40% per cadascun dels membres sense que pugui ser d’aplicació l’increment per família nombrosa.

Temporalitat: 


 • Neix el dia següent a l’adopció de la mesura de tancament i fins al darrer dia del mes en què es produeixi l’aixecament.

Exoneració:

 • El temps amb l’activitat suspesa es mantindrà d’alta en el règim corresponent estant exonerats de l’obligació de cotitzar.
 • L’exoneració anirà del 1er dia en què s’adopti la mesura fins el darrer dia del mes en què s’aixequi.

Incompatibilitats: 


 • Amb la percepció d’una retribució per treball per compte aliena, excepte si aquests ingressos són inferiors a 1’25 vegades el SMI (1.187,50€).
 • Amb el desenvolupament d’una altra activitat per compte propi.
 • Amb la percepció d’ingressos per part de la societat de la quals s’hagi vist afectada pel tancament.
 • Amb la percepció d’una prestació de la SS excepte si aquesta és compatible amb el 
desenvolupament de l’activitat que es portava a terme.
 • També hi tindran dret els socis cooperativistes que haguessin optat pel RETA si compleixen els requisits anteriors.

Termini per realitzar la sol·licitud: 


 • Els primers 15 dies següents a l’entrada en vigor de l’acord de tancament de l’activitat.