• Qualsevol proposta que comporti modificacions en el món laboral ha de discutir-se i acordar-se necessàriament entre els agents socials
  • La patronal catalana defensa la reordenació del temps de feina i alerta del cost que suposaria per a les empreses les mesures exposades

A l’espera de conèixer el text final, Foment del Treball expressa el seu rebuig a les mesures que s’han conegut de l’acord programàtic de PSOE i Sumar per a la formació d’un nou Govern, que tindran un impacte negatiu per a l’activitat de les empreses, especialment de les pimes i autònoms, i per tant per al creixement de l’economia i la creació d’ocupació a Catalunya i Espanya. Sense entrar en consideracions polítiques de cap mena, Foment vol fer palesa la seva incomoditat amb aquestes línies polítiques econòmiques i laborals que es desprenen del pacte que ens ocupa.

Entenem que qualsevol proposta que comporti modificacions en les regles de joc al món laboral entre empreses i treballadors ha de discutir-se i acordar-se necessàriament entre els agents socials. Cal tenir en compte que s’està tractant d’àmbits que corresponen al diàleg establert entre patronals i sindicats, i als seus representats, empresaris i treballadors, en el si de la negociació col·lectiva.

Per tant, és greu aquest nou intent d’usurpació dels àmbits que corresponen als legítims representants d’empreses i treballadors i que està reconegut a la pròpia Constitució Espanyola. De la mateixa manera que considerem greu l’enèsima utilització  de la via del Decret-Llei per furtar els necessaris debats polítics o presentació d’esmenes davant de canvis legislatius substancials.

Entrant en el debat dels continguts, i pel que fa a la proposta sobre reducció de la jornada, des de la perspectiva empresarial considerem que no es pot aplicar de manera universal, per la idiosincràsia de cada sector i les característiques del nostre teixit productiu. Hi ha sectors que per la seva pròpia naturalesa no seria viable aplicar aquest tipus de mesures, i en aquells en què es pogués aplicar s’hauria d’analitzar el seu impacte en diferents qüestions com ara la càrrega i distribució del treball. La generalització no és una bona recepta. Des de Foment del Treball considerem que ha de ser en el pla de la negociació col·lectiva on aquest tipus de qüestions han de ser objecte d’anàlisi i debat, analitzant-se en el si del sector i/o l’empresa l’impacte que suposa una mesura d’aquest tipus.

Com a arguments en contra o que posen en dubte aquesta possibilitat de reducció de la jornada anual de treball, s’ha de considerar que caldria compensar aquestes hores perdudes. En aquest sentit, cal dir que les característiques de cada sector fan que una mesura d’aquest tipus no es pugui aplicar de manera homogènia o que no queda garantit que aquesta mesura contribueixi a la millora de la productivitat.

La jornada ha de ser flexible en funció de les necessitats de cada sector i empresa i no s’han d’imposar uns criteris uniformes. A més, cada sector i empresa, en funció dels seus paràmetres, com la dimensió, el sector d’activitat, la situació conjuntural, les relacions amb l’exterior, etc.; ha de tenir un tractament diferenciat i adaptat als requisits concrets del moment.

Per tant, no hem de parlar tant de reducció com de reordenació del temps de feina. La necessitat de flexibilitat comporta que l’element clau sigui l’establiment de mecanismes, com per exemple: l’anualització de la jornada laboral; la distribució irregular del temps de treball per potenciar la màxima eficàcia del procés productiu; els sistemes d’horaris flexibles o les bosses horàries flexibles; la flexibilització d’horaris d’entrada i sortida; la implantació de la jornada contínua quan sigui possible; la reducció del temps per menjar, finalitzant abans la jornada de treball; o la reducció de jornada en els períodes de menor activitat a l’empresa.

Des de Foment recordem que nombrosos convenis col·lectius i Acords d’Empresa fixen jornades laborals inferiors a la jornada legal màxima de 40 hores, però s’ha de determinar al si de cada sector i empresa la jornada adequada en funció de la seva situació i realitat. De fet, tant la jornada mitjana pactada com l’efectiva són substancialment inferiors a la jornada legal màxima de 40 hores setmanals.

A més, la reducció de la jornada laboral implica costos addicionals per a les empreses. Contractar més personal per cobrir les hores perdudes o implementar hores extres més freqüents per mantenir els nivells de producció requerits pot tenir un impacte significatiu als pressupostos empresarials. Especialment per a les petites i mitjanes empreses, on els recursos financers són limitats, aquesta mesura podria afectar la seva estabilitat econòmica i la seva capacitat per competir al mercat. Cal recordar que el 95% de les empreses catalanes tenen menys de deu treballadors.

Les organitzacions empresarials no estem en contra de la reducció de la jornada laboral per principi, sinó de la reducció generalitzada per llei i uniforme per a tots els sectors. N’és una prova que s’han produït contínues reduccions de la jornada laboral legal per la via dels convenis col·lectius, és a dir, allà on la situació de l’empresa o el sector —per la seva major productivitat, per la incorporació de la innovació als processos, etc.— ho ha fet possible.