A partir d’avui, per a l’accés als locals, establiments, equipaments o espais habilitats per als àmbits d’activitat (espais interiors de bars i restaurants, gimnasos i centres esportius, residències, locals d’oci nocturn, festivals de música dempeus en interiors, celebracions en hotels i restaurants en els quals es balli en recintes tancats) serà necessària la presentació d’un certificat per les persones usuàries, emès per un servei públic de salut, emès en suport digital o en suport paper, que acrediti alguna de les següents circumstàncies:

  • Que a la persona titular se li ha administrat la pauta vacunal completa contra la COVID- 19 d’alguna de les vacunes autoritzades (certificat de vacunació).
  • Que la persona titular disposa d’una prova diagnòstica negativa en relació amb la COVID-19 realitzada en les últimes 72 hores en el cas de les proves RT-*PCR, i en les últimes 48 hores en el cas dels testos d’antígens (certificat de prova diagnòstica).
  • Que el titular s’ha recuperat de la COVID-19 en els últims sis mesos després d’un resultat positiu obtingut mitjançant una prova diagnòstica considerada vàlida per l’autoritat competent (certificat de recuperació).

D’aquesta condició estan exonerades les persones menors de dotze anys que no tinguin limitat, per raó de l’edat, l’accés a aquests locals, establiments, equipaments o espais d’acord amb la normativa sectorial d’aplicació.

A aquest efecte, les persones titulars o responsables del local, establiment, equipament o espai han de designar personal per al control d’accessos encarregat de realitzar la comprovació de qualsevol dels certificats previstos presentats per les persones que vulguin accedir com a usuàries, sense conservar les dades contingudes en ells i sense fer ús dels mateixos per a cap altra finalitat que l’esmentada de control d’accés.

En l’entrada dels locals, establiments, equipaments o espais, en una zona visible, s’ha de col·locar un cartell on, d’acord amb el model fet públic en la pàgina web del Departament de Salut, s’informi les persones usuàries de les mesures contemplades en aquest apartat, sobre el seu caràcter necessari per a l’accés al local, així com sobre la no conservació de les dades personals acreditades.

S’exclouen d’aquest requisit de control d’accés els locals i establiments que disposin únicament d’espais i terrasses a l’aire lliure, o bé els que tinguin habilitats, en exclusiva, per a l’exercici de l’activitat autoritzada, espais i terrasses a l’aire lliure.

Descarrega’t el Verificador de Credencials COVID
Descarregar-te el teu certificat COVID