· La quantia dels ajuts oscil·laran entre els 4.000 i els 200.000 euros, en funció de les pèrdues de cada empresa i de la magnitud d’aquesta

El passat dilluns 14 de juny es va obrir el tràmit d’inscripció dels ajuts extraordinaris directes de suport a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la COVID-19. L’objectiu dels quals és satisfer el deute i realitzar pagaments amb proveïdors i altres creditors, financers i no financers, així com costos fixes devengats a partir de l’1 de març del 2020. Amb aquest tipus d’ajut el que es pretén des de la Generalitat de Catalunya és reimpulsar l’economia catalana.

Requisits:

 • Reducció d’un mínim del 30% del volum anual d’operacions del 2020 respecte el 2019.
  • Per al cas de grups consolidats es tindrà en compte el volum d’operacions del grup.
  • No seran destinataris els empresaris o professionals, entitats i grups consolidats que en la declaració IRPF del 2019 hagin declarat un resultat net negatiu per a les activitats econòmiques a les que s’hagi aplicat el mètode d’estimació directa o hagi resultat negativa la base imposable de l’Impost sobre Societats o Impost de la Renda de no Residents, abans de la reserva de capitalització i compensació de bases imposables negatives.
 • Complir amb el CNAE (veure llistat de CNAEs de l’annex).
 • Manteniment d’activitat de les empreses, que caldrà justificar a 30/06/2022 i no repartiment de dividends.

Finalitat de l’ajut:

Pagament de deutes i pagaments amb proveïdors, creditors financers i no financers, costos fixos, sempre i quan les obligacions s’hagin generat entre 1/03/2020 i 31/05/2021.

Els ajuts es destinaran a satisfer els proveïdors per ordre d’antiguitat i, si procedeix, es reduirà el nominal del deute bancari, primant la reducció de deute amb aval públic.

Quantia:

Les quanties dels ajuts es calcularan segons els següents límits:

 • La xifra de 3.000€.- quan es tracti d’empresaris o professionals que tributen en el règim d’estimació objectiva en l’IRPF
 • Pels empresaris i professionals, pels què el volum d’operacions anual declarat en l’IVA o tribut indirecte equivalent, hagi caigut més del 30% en l’any 2020 en relació al 2019, l’ajut màxim a concedir serà:
  • Empresaris i professionals que apliquen al règim d’estimació directa en l’IRPF i entitats i establiments permanents amb un màxim de 10 treballadors. El 40% de la caiguda del volum d’operacions en l’any 2020 respecta al 2019 que superi aquest 30%.
  • Entitats i empresaris o professionals i establiments permanents amb més de 10 treballadors. El 20% de la caiguda del volum d’operacions en l’any 2020 respecta al 2019 que superi aquest 30%.

En el cas de grups consolidats els límits s’aplicaran als grups en el seu conjunt.

Els ajuts no podran ser en cap cas inferiors a 4.000 € – ni superiors a 200.000 €.

Termini:

Cal afegir que el termini serà des del dia 21 de juny de 2021 fins a les 15.00 h. del 30 de juny de 2021.

 

Consulta el Llistat de Classificació Nacional d’Activitats Econòmiques (CNAE)