· Les organitzacions empresarials i sindicals amb més representativitat de Catalunya han formalitzat la signatura del Conveni més ampli en nombre d’empreses i persones treballadores del territori català

El passat 5 de desembre es va formalitzar l’acte de la signatura del Conveni Col·lectiu d’Oficines i Despatxos de Catalunya 2019-2021. Aquest Conveni ha estat signat per les organitzacions empresarials, Foment del Treball Nacional i PIMEC, i els sindicats de CCOO (Comissions Obreres) i UGT. En aquest acord s’engloba a més de 50.000 empreses i 250.000 persones treballadores, essent el més ampli dels Convenis que s’han fet mai.

Tot això ha succeït en el context que el Conveni Col·lectiu d’Oficines i Despatxos anterior –de l’any 2017-2018–, va ser denunciat per les organitzacions sindicals el passat 30 de novembre de 2018. Degut a la falta d’un acord entre organitzacions, es va constituir formalment la Mesa Negociadora el desembre de 2018, a la recerca d’un acord mutu.

 

Aspectes rellevants del Conveni

 • Vigència: 2019 – 2021.
 • Increments salarials:
  • 2019 → increment d’un 2%, disposant les empreses de 3 mesos des de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya dels acords adoptats per a regularitzar, si s’escau, els possibles endarreriments.
  • 2020 → increment de les taules salarials per aquest any d’un 2% respecte a les taules vigents a 31/12/2019.
  • 2021 → increment de les taules salarials del 1,8% respecte a les taules vigents a 31/12/2020.
  • En aplicació de l’Acord Interprofessional de Catalunya → partir de l’1 de gener de 2020, qualsevol persona treballadora afectada per aquest conveni no podrà percebre una quantitat anual inferior, calculada a temps complert, de 13.000€, ni inferior a 14.000 € a partir de l’1 de gener de 2021. S’exclouen per a aquest còmput els complements i/o plusos que estiguin contemplats en el present conveni col·lectiu.
 • Jubilació forçosa: s’incorpora una clàusula de jubilació forçosa pel fet de complir l’edat ordinària de jubilació, en els termes previstos a l’Estatut dels Treballadors.
 • Jornada: Reducció de 4 hores al 2020 i 4 més al 2021. Per tant, s’estableix una jornada màxima de 1.768 i 1.764 hores anuals respectivament.
 • Altres matèries:
  • Modificació de la clàusula d’ultraactivitat.
  • Eliminació de la categoria “titulats superiors d’entrada”.
  • Termini d’entrega d’uniformes i adaptació en cas de dona gestant.
  • Modificació en l’avançament i préstec.
  • Regulació del dret a la desconnexió digital.
  • Establiment dels criteris de rotació per a l’elecció de les vacances.
  • Equiparació del permís per matrimoni a les parelles de fet.
  • Gaudiment dels dies de permís per mort de familiar dintre dels 15 dies posteriors al fet causant o fins a la data d’alta en els casos dels permisos indicats a l’art.35.1.b).
  • Reserva del lloc de treball durant els primers 6 mesos de l’excedència voluntària.
  • Ampliació del període de prova per als contractes indefinits.
  • Incorporació de les pautes per elaborar el protocol per a la prevenció i abordatge de l’assetjament sexual i per raó de sexe.
  • Limitació de permanència al Grup7 nivell 2 per un període màxim de 18 mesos per a l’auxiliar de primera ocupació.
  • Incorporació de les mesures a adoptar per evitar i prevenir qualsevol discriminació per raó d’orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere, del col·lectiu LGTBI.
  • Promoció de plans de gestió de la diversitat d’origen.
  • Equiparació del repòs domiciliari a l’ingrés hospitalari, derivats d’intervenció quirúrgica, mentre duri la baixa pel que fa al complement d’Incapacitat Temporal.
  • Clàusula per a la contractació i l’ocupació de qualitat, pel que fa als contractes temporals.
  • Regulació dels contractes en pràctiques, formació i aprenentatge.
  • Recomanació de priorització de la contractació de persones amb discapacitat per sobre de l’aplicació de mesures alternatives.
  • Modificacions en matèria de subcontractació.
  • Promoció de la formació contínua.
 • Millores tècniques i d’adaptació normativa:
  • Suspensió del contracte de treball per naixement o cura de menor.
  • Permís per lactància.
  • Plans d’igualtat.

 

D’aquesta manera, el Conveni Col·lectiu d’Oficines i Despatxos de Catalunya 2019-2021 pretén ser més just per les dues parts, tant pels empresaris com pels treballadors. L’equidistància entre ambdós col·lectius ha d’existir per a reafirmar l’equilibri laboral del nostre país.

 

Integrants de les organitzacions empresarials i sindicals que han signat el Conveni | Foment del Treball Nacional