El passat, 27 de juliol de 2022, es va publicar al BOE, el Reial decret llei 13/2022, de 26 de juliol, pel qual s’estableix un nou sistema de cotització per als treballadors per compte propi o autònoms i es millora la protecció per cessament d’activitat. Data d’entrada en vigor: 1 de gener del 2023.

En síntesi, el contingut principal d’aquesta reforma és:

COTITZACIÓ, A PARTIR DE L’1 DE GENER DE 2023, EN FUNCIÓ DELS RENDIMENTS NETS

El nou càlcul de la cotització serà en funció dels rendiments nets que es calcularan deduint dels ingressos totes les despeses produïdes en exercici de l’activitat. A aquesta quantitat s’aplicarà una deducció addicional del 7% per despeses genèriques (3% en cas d’autònoms societaris). Com funcionarà?

  • A l’inici de l’any o al moment de l’alta, els autònoms comunicaran la previsió de rendiments nets.
  • Cada 2 mesos i fins a 6 cops l’any podran modificar la mitjana prevista de rendiments nets anuals per ajustar-la als rendiments reals que vagi obtenint l’autònom i així ajustar la quota final a pagar.
  • Un cop finalitzat l’exercici, la Seguretat Social regularitzarà les quotes si els rendiments nets anuals, facilitats per l’autoritat tributària, han estat per sobre o per sota dels trams pels quals s’hagi cotitzat.
  • Es permet als autònoms que estaven el desembre de 2022 cotitzant per una base més gran que determinen els seus rendiments nets romandre en aquesta base si així ho desitgen durant l’any 2023.
  • Possibilitat, quan prevegin que els seus rendiments seran inferiors al salari mínim interprofessional en còmput anual, de triar base de cotització dins una taula reduïda. En qualsevol cas, les bases triades tenen caràcter provisional, fins que es procedeixi a regularitzar-les en funció dels rendiments anuals obtinguts i comunicats per la corresponent Administració tributària a partir de l’exercici següent respecte a cada treballador autònom.

IMPLANTACIÓ DURANT ELS PROXIMS 3 ANYS AMB UN SISTEMA DE TRAMS QUE DETERMINARÀ LES BASES DE COTITZACIÓ I LES QUOTES EN FUNCIÓ DELS RENDIMENTS NETS DE L’AUTÒNOM

Els treballadors inclosos autònoms han de cotitzar en funció dels rendiments que obtinguin durant els exercicis 2023, 2024 i 2025 calculats d’acord amb el que estableix l’article 308.1 del text refós de la Llei general de la Seguretat Social, i pot escollir a aquests efectes una base de cotització que estigui compresa entre la base de cotització que correspongui al seu tram d’ingressos d’acord amb la taula general i reduïda i la base màxima de cotització establerta per al règim especial esmentat a la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per al corresponent exercici.

Els autònoms que ja vinguin cotització en aquest règim especial a data 01 de gener de 2023, tindran de termini fins al 31 d’octubre de 2023 per comunicar a TGSS mitjançant l’àrea personal d’Importass els rendiments nets previstos per al 2023, llevat que vulgui fer amb anterioritat una variació de la seva base de cotització perquè els seus rendiments suposin una base diferent de la que tenien el 2022. En aquest darrer cas, el termini per comunicar els rendiments nets previstos finalitza el 28 de febrer de 2023

QUOTA REDUÏDA PER ALS NOUS AUTÒNOMS

Es manté una quota reduïda de 80 euros mensuals, per als nous autònoms, però la seva durada dependrà de l’evolució dels seus ingressos, cosa que permetrà focalitzar aquest incentiu en què ho necessitin. Així es mantindrà la mateixa quota durant 12 mesos addicionals per a aquells els rendiments nets dels quals del primer any estan per sota de SMI.

A partir de l’any 2026, l’import d’aquesta quota serà fixat per la Llei de pressuposts generals de l’Estat de cada exercici.

 

ALTRES QÜESTIONS RELLEVANTS

  • S’amplien les modalitats del cessament d’activitat als supòsits d’interrupció parcial de l’activitat i es reconeix una prestació del 50% de la base reguladora compatible amb una altra activitat i que es pot cobrar de quatre mesos a dos anys, sense que calgui donar-se de baixa al RETA i sense que sigui necessari el tancament.
  • Desapareix el límit de cotització per als autònoms que tinguin 48 anys o més, aquesta limitació resulta incompatible amb el nou sistema de cotització en base als rendiments nets.
  • La persona treballadora autònoma amb treballadors a càrrec seu podrà practicar la deducció per contribucions empresarial a sistemes de previsió social empresarial a què es refereix l’article 38 ter de la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l’impost sobre societats, als termes i condicions previstos a l’article 68.2 de la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l’impost sobre la renda de les persones físiques.

Si tens consultes al respecte, no dubtis en contactar-nos a través de correu electrònic hola@uei.cat