Com reflecteix l’últim informe de Randstad d’absentisme laboral a Espanya, corresponent al primer trimestre de 2022, el nivell d’absentisme va provocar la pèrdua d’un 7,1% de les hores pactades, mentre que l’absentisme per IT va suposar la pèrdua d’un 5,7% de les hores pactades en el període referit. Aquestes dades, com s’observa en el gràfic 1, suposen un important empitjorament en els nivells d’absentisme a conseqüència del repunt en els contagis que es va produir entre desembre de 2021 i els primers mesos de 2002 a conseqüència de la variant Ómicron del Covid-19.

absentisme laboral

Durant el primer trimestre de 2022, el nombre de persones que es van absentar del seu lloc de treball de mitjana cada dia va créixer fins a 1.428.904 persones, de les quals un total d’1.135.385 persones es trobaven de baixa mèdica. Un creixement respecte al trimestre anterior del 20% i 27% respectivament.

absentismo

14 de les 78 branques d’activitat analitzades han registrat nivells d’absentisme per sota del 4,9%.

Dos sectors concentren la majoria de les branques d’activitat amb menor nivell d’absentisme. El sector d’informació i comunicació (Edició, Activitats cinematogràfiques, de vídeo i de programes de televisió, enregistrament de so i edició musical, Telecomunicacions, Programació, consultoria i altres activitats relacionades amb la informàtica, Serveis d’informació) i el sector d’activitats professionals, científiques i tècniques (Activitats de les seus centrals; activitats de consultoria de gestió empresarial, Serveis tècnics d’arquitectura i enginyeria; assajos i anàlisis tècniques, Recerca i desenvolupament i Publicitat i estudis de mercat).

absentisme

Els deu sectors amb major absentisme se situen per sobre del 9,3%.

Les branques sanitàries han estat més exposades a les conseqüències de Ómicron i per això són les branques amb major absentisme en el primer trimestre de l’any i així ens trobem al sector d’Activitats sanitàries (11,4%) i Assistència en establiments residencials (11,3%), amb nivells d’absentisme molt per sobre de la mitjana nacional. Aquesta última – assistència a establiments residencials – també lidera l’absentisme per IT.

absentisme