· Aquesta normativa estableix mesures específiques per a fer efectiu el dret a la igualtat de gènere

El passat 14 d’octubre de 2020, es va publicar el Reial decret llei 902/2020, de 13 d’octubre d’Igualtat Retributiva entre dones i homes. Aquesta normativa estableix mesures específiques per a fer efectiu el dret a la igualtat de tracte i no discriminació entre homes i dones en matèria retributiva. Per això, les empreses i convenis col·lectius hauran d’integrar i aplicar el principi de transparència retributiva.

El principi d’igual retribució per treball d’igual valor vincula a totes les empreses, independentment del nombre de persones treballadores, i a tots els convenis i acords col·lectius. Per tant, es defineix com a treball d’igual valor aquell on es realitzen les mateixes funcions amb els mateixos factors i condicions laborals i exigeix els mateixos requisits professionals o de formació per a la seva realització.

Totes les empreses han de tenir un registre retributiu de tota la seva plantilla, inclòs el personal directiu i els alts càrrecs. Aquest registre té per objecte garantir la transparència en la configuració de les percepcions i un adequat accés a la informació retributiva de les empreses. Aquesta obligació serà efectiva a partir dels sis mesos des de la publicació del RDL,  essent aquesta data el proper dia 14 d’abril de 2021.

La UEI està a l’espera de la publicació d’un format tipus de document per al registre. Quan sigui publicat, ho reemetrem als associats/des.

El registre retributiu és un document on haurà de recollir-se tota la informació salarial de l’empresa de manera detallada.  A més a més, es mostrarà de forma separada les retribucions d’homes i dones de la plantilla. Aquest document, haurà d’incloure també els valors mitjans dels salaris, els complements salarials i les percepcions extrasalarials de la plantilla desagregats per sexe. També la mitjana aritmètica del realment percebut per cada concepte en cada grup professional, nivell, lloc o qualsevol altre sistema de classificació que s’apliqui.