· El president de la Generalitat, Pere Aragonès, destaca “l’esforç titànic” que s’ha fet des del Govern i es compromet a seguir consensuant ajudes amb els agents socials

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, va encapçalar el dilluns 14 al matí la presentació de l’acord entre el Govern i els agents socials per destinar més de 1.000 milions d’euros a rescatar el teixit productiu de Catalunya i protegir llocs de treball. Al costat dels representants de Foment del Treball, Pimec, CCOO i UGT, el cap de l’Executiu ha destacat que s’ha arribat a un molt bon acord que beneficia un ampli ventall de sectors per una nova mesura en relació a ajudes directes.

Aquest acord arriba des del diàleg, la concertació i el consens i que, com ha emfatitzat el cap de l’Executiu, és el primer pas d’una nova etapa on l’entesa entre el govern de Catalunya, sindicats i organitzacions empresarials ha de ser una forma de governança. Les ajudes es gestionaran des de la Generalitat de Catalunya, i això permetrà una agilització en el tràmit de sol·licitud de les ajudes.

1. Ajuts extraordinaris a empreses i autònoms

Es tracta d’ajuts destinats empreses i persones treballadores autònomes, amb residència fiscal a Catalunya , per al recolzament a la seva solvència i reducció de l’endeutament del sector privat i que pertanyin als sectors continguts a la CNAE-2009, que consten en l’annex del RDL 5/2021. El sistema i criteris de resolució esdevé normat per l’executiu del l’Estat, però derivat del RDL 6/2021 permet l’ampliació justificada d’activitats i en aquest sentit s’amplia a 96 sectors més, fent un total de 191 sectors, amb una previsió de cobertura de 189.861 empreses i professionals.

L’objectiu consisteix en satisfer el deute i els pagaments a proveïdors i altres creditors, financers i no financers, així com els costos fixes incorreguts pendents de pagament, sempre que aquests s’hagin meritat entre l’1 de març de 2020 i el 31 de maig de 2021 i procedeixen de contractes anteriors al 13 de març de 2021.

Els imports son de fins a 3.000 euros en empreses, persones treballadores autònomes que apliquen el règim d’estimació objectiva en l’IRPF i de 4.000 fins a 200.000 euros per a empreses i persones treballadores autònomes i professionals que apliquen el règim d’estimació directe que tributin en el IRPF. O bé empreses que tributen en l’impost de societats i entitats amb règim d’atribució de rendes, amb un volum d’operacions anual declarat o comprovat per l’Administració, per l’impost corresponent, que hagi experimentat un descens de més del 30% en l’any 2020 respecte a l’any 2019.

S’articularà un procediment, àgil i ràpid, a partir d’un formulari d’inscripció prèvia i una Ordre de bases reguladores de l’ajut. S’aprovarà igualment un pla de verificació dels criteris i justificants per part del departament competent i un control de fiscalització a posteriori.

La partida pressupostària és de 993.282.410 d’euros.

2. Ajuts a les persones treballadores en situació d’ERTO

Aquesta línia d’ajuts es destina a persones treballadores afectades per ERTO de qualsevol activitat o persones amb un contracte fix discontinu perceptores de la prestació especial, que no s’han reincorporat plenament als llocs de treball, en el període gener 2021 – maig 2021. Es requereix estar en aquesta situació d’ERTO o situació d’atur derivada de fix discontinu a maig de 2021, sent el període d’observació des d’1 de gener de 2021.

En aquest supòsit l’import variarà en funció del temps de permanència des de l’1 de gener de 2021, i d’acord amb uns trams per mesos: fins a 3 mesos correspondrien 600 euros d’ajut; i de 4 a 5 mesos, 700 euros. Com en el cas anterior, es garanteix una tramitació àgil, la qual partirà d’un registre previ, amb formulari amb signatura per la persona sol·licitant, fiscalització posterior a càrrec del pla corresponent.

S’assigna a aquest ajut un pressupost de 60.000.000 d’euros.

3. Mesures complementàries

El Govern de la Generalitat de Catalunya estendrà, mitjançant una convocatòria extraordinària a l’efecte, l’abast dels ajuts directes a empreses que, no essent incloses a la llista de CNAES que es determinin per l’accés als ajuts del punt 1, hagin vist reduïda de forma significativa la seva facturació per causa directa o indirecta de la crisi sanitària, sempre que es puguin considerar de la cadena de valor dels sectors d’activitat que hi són inclosos.

Aquesta convocatòria es tractarà en termes de concertació social a la Comissió de Seguiment del Consell de Diàleg Social, a fi efecte de determinar l’abast i la dotació pressupostària, d’acord amb la disponibilitat de recursos i les necessitats avaluades per la millor reactivació possible del teixit productiu, amb especial atenció a la dimensió de les empreses.