En relació amb la jornada laboral de quatre dies, s’ha aprovat una línia d’ajudes per a les empreses que plantegin la reducció de la jornada setmanal en el marc d’un projecte pilot, del qual es beneficiaran unes 60 empreses.

El Ministeri d’Indústria ha publicat en el BOE l’Ordre ICT/1238/2022, de 9 de desembre, on s’estableixen les subvencions i els seus requisits, de manera que un grup d’empreses industrials posin en pràctica i avaluïn la jornada laboral reduïda per als seus treballadors.

Un dels principals problemes a abordar amb aquesta ajuda és que la productivitat no es vegi afectada en reduir el nombre d’hores treballades a la setmana. El repte és, per tant, millorar la conciliació de la vida familiar, el mercat laboral, això, sense que les empreses sofreixin una pèrdua de competitivitat.

150.000 euros en ajudes per a cobrir els costos de personal

L’ajuda màxima per a cada empresa és de 150.000 euros destinats a cobrir les despeses de personal afectat per reducció de jornada laboral. En aquest sentit, es cobreix la part proporcional dels sous i cotitzacions a la Seguretat Social dels empleats de l’empresa participant en el projecte pilot.

A més d’aquest topall màxim, l’import subvencionable depèn del nombre de treballadors afectats per la reducció:

 • Fins a 10 persones. L’ajuda cobreix el 90 % de la despesa de personal suportat per l’empresa a conseqüència de la reducció de la jornada durant el primer any.
 • Entre 11 i 52 persones. Se subvenciona el 80 % de la despesa de personal de l’empresa en reduir de la jornada durant el primer any.
 • Entre 53 i 249 persones. S’arriba a cobrir el 75 % de la despesa de personal en aquest primer any.

Subvenció per a adaptar els processos i la formació

Aquesta ajuda no cobreix només el cost de personal, sinó que pretén subvencionar els costos en els quals hagi d’incórrer l’empresa per a adaptar la seva organització o formar als seus empleats. En concret es preveu subvencionar:

 • El 100 % dels costos per formació.
 • El 80% de les despeses per col·laboracions externes i personal intern per al redisseny de processos necessaris.
 • El 100% de les despeses d’auditoria del projecte pilot, amb el límit de l’1% de la subvenció.

Requisits i condicionants de la subvenció

Les empreses a les quals van dirigides aquestes ajudes han de tenir les següents característiques i complir amb els següents requisits:

 • Les empreses hauran de realitzar una reducció de jornada mínima del 10% a la setmana, sense que es vegin afectades les retribucions salarials.
 • La reducció només pot afectar treballadors amb contracte indefinit a temps complet.
 • El nombre de treballadors afectats serà, per a empreses de fins a 20 empleats, almenys el 30 % de la plantilla, i si es tenen més treballadors, aquesta reducció de jornada afectarà, almenys, al 25 % de les persones treballadores.
 • La reducció de jornada laboral haurà de tenir una durada mínima de 2 anys des que es concedeixi la subvenció. Això sí, les despeses subvencionables han de correspondre al primer any.
 • Estar constituïdes com a societats, amb personalitat jurídica pròpia a Espanya, per tant, no es podran presentar els autònoms.
 • Ser considerada petita i mitjana empresa (PIME), quant a la seva grandària i el seu volum de negoci, excloent a les empreses públiques.
 • Desenvolupar una activitat industrial, almenys en els últims tres anys. Per a això, les bases de la subvenció estableixen una sèrie d’activitats elegibles segons el seui CNAE.

En tractar-se d’un projecte pilot, les empreses participants seran sotmeses a un estudi final, que permetrà avaluar les mesures implementades, de manera que es pugui valorar adequadament si la jornada laboral de 4 dies pot tenir futur a Espanya més enllà d’aquest experiment.