CURS: Anglès B1A

Cursos gratuïts per treballadors que estiguin donats d’alta al règim general de la Seguretat Social, autònoms, aturats i treballadors en situació d’ERTO. La inscripció d’aquests cursos forma part dels programes de formació professional per a l’ocupació, subvencionats pel Consorci per a la Formació de Catalunya.

Anglès B1A:

 • Dates: 6 d’abril al 10 de juny de 2021
 • Dies: Dimarts i Dijous.
 • Horari: De 18h a 21 h.

Per procedir a fer la inscripció al curs correctament haurà de seguir els següents passos:

PAS 1:

 • Per saber si vostè és apte per fer el curs haurà de fer una prova de nivell. Per fer la prova de nivell fer clic aquí: PROVA DE NIVELL

PAS 2:

PAS 3:

 • Un cop realitzada la PROVA DE NIVELL i RESERVADA LA PLAÇA haurà d’esperar a rebre un correu amb la nota de la prova de nivell (apte o no apte). En cas que sigui apte, haurà de formalitzar la inscripció seguint els passos que li indiquem a l’apartat posterior.

RECORDI! Hi ha gent que pot quedar-se sense plaça, per tant preguem que sigui responsable i si reserva una plaça és perquè té disponibilitat.

Objectius del curs

 • Utilitzar l’idioma amb certa seguretat i flexibilitat, receptiva i productivament, tant en forma parlada com escrita, així com per a mediar entre parlants de diferents llengües, en situacions quotidianes i menys corrents que requereixin comprendre i produir textos en una varietat de llengua estàndard, amb estructures habituals i un repertori lèxic comú no gaire idiomàtic, i que versin sobre temes generals, quotidians o d’interès personal.

Temari

1. Continguts lèxico-semàntics.

1. Vocabulari:
– Ampliació del vocabulari i expressions freqüents relacionades amb les situacions, formals i informals, de les funcions que es treballen en el nivell.
– Reconeixement d’expressions i vocabulari molt freqüents de l’anglès col·loquial (lad-*boy or young man, cheers-*thanks).
– Comparacions estereotipades molt freqüents (sleep like a log).
– Sintagmes lexicalizats i seqüències estereotipades (I pixen…; last but not least).
– Col·locacions d’ús freqüent amb certs verbs: do, make, have, get , go, play, say, tell, think,… (give a lift, make progress, do one ́s best, draw conclusions,…).
– Verbs amb particular d’ús freqüent i expressions idiomàtiques amb aquests verbs (make up your mind).
– Dites i expressions molt freqüents (No news is good news. Arrived safe and sound).
1.2. Formació de paraules:
– Formació de paraules (substantius i adjectius) per derivació: valor dels afixos freqüents.
– Formació de paraules per composició (sleeping bag, landlady, brunch).
– Adjectius composts del tipus: adj.- noun+*ed (bad-*tempered) i del tipus number-*noun (a five-*star hotel).
– Formació de paraules a partir de verbs amb partícula (breakdown).
– Nominalització (the rich, our arrival).
– Sigles i abreviatures d’ús freqüent (ASAP, AD – BC).
1.3. Significat:
– Paraules sinònimes de significat pròxim (small/*Little, say/*tell).
– Hiperònims de vocabulari freqüent (rose→*flower→*plant).
– Paraules antònimes usuals (allow-*forbid).
– Polisèmia i doble sentit en paraules d’ús freqüent (matter, espot, xip).
– Paraules britàniques/americanes: (underground-subway).

2. Continguts gramaticals.

2.1. Oració:
– Actitud del parlant i modalitats d’oració simple: enunciativa, interrogativa, imperativa, exclamativa, desiderativa i dubitativa (+ afirmatives i negatives, emfàtiques i passives).
– Ordre i alteracions en cada tipus d’oració: posició de la negació. Sistematització de la concordança. El·lipsi d’elements.
– Oracions interrogatives: posició de les preposicions amb partícules interrogatives wh-.
– Preguntes i respostes breus “Tag questions” i “Tag responses”.
– Consolidació de les oracions exclamatives.
– Oracions impersonals: you; there + has/have been.
– Subordinació adverbial: consecutiva sota, sota + adj…*that, such + noun … that. Oracions 10
comparatives: the + comparative forms.
– Oracions desideratives: I’d rather; I wish, If only.
– La veu passiva amb temps simples i construccions més complexes (temps de perfecte; modals+infinitiu simple).
– Coordinació afirmativa i negativa: both… and…, neither… nor…; disjuntiva: either… or; adversativa: not only… but also….
– Subordinació nominal: that / if +clause; d’infinitiu amb diferent subjecte; amb verbs que també poden anar en construccions d’infinitiu o de gerundi. (Veure “Verb”).
– Estil indirecte: canvis en els temps verbals i en altres elements de l’oració; amb verbs modals i amb verbs o fórmules que resumeixen la informació.
– Subordinació adverbial: temporal referida a accions anteriors, posteriors o simultànies after, before, when, while, as soon as, onze, since, until/*till
– Oracions condicionals reals, hipotètiques i irreals o impossibles.
– Subordinació de relatiu especificativa: who, whom, which, that i whose; omissió del pronom relatiu objecte; omissió del pronom relatiu en combinanción amb el verb be i postposición de la preposició. Amb where, when i why. Subordinació de relatiu explicativa: who, whom, which, whose
– Subordinació adverbial: causal as, because, since; consecutiva sota, sota + adj…*that, such + noun … that; concessiva although, though.

2.2. Noms i adjectius:
2.2.1. Noms.
– Classes de noms i formació del gènere i número. Repàs i ampliació.
– Consolidació de: noms comuns per al masculí i el femení (adult, passenger).
– Noms només incomptables (information, luggage, news, weather).
– Noms que es refereixen a un col·lectiu (crew, party, staff).
– El gènere en noms de professió: noms composts comuns per a tots dos gèneres (firefighter, chairperson).
– El número: noms comptables plurals d’objectes amb dues parts (glasses).
– Repàs dels noms que s’usen només en plural (clothes, goods).
– Consolidació dels noms incomptables d’origen verbal (heating, pàrquing).
– Plurals invariables (cattle). Singulars incomptables acabats en –s (athletics, economics).
2.2.2. Adjectius i altres complements del nom.
– Repàs dels adjectius relatius i absoluts: ‘gradable’ i ‘senar-gradable’ (difficult/*hungry; dead/*married); ‘extremi’ (starving, amazing, awful).
– Repàs de la posició de l’adjectiu: (a free tiquet; this tiquet is free). Posició atributiva exclusivament: main, daily i predicativa exclusivament: alive, all right, ill, well, sota-sota.
– Ordre dels adjectius.
– Repàs i ampliació dels graus de l’adjectiu. Formes irregulars better/*the best, worse/*the worst, habiti/the
most, less/*the least, further/*the furthest. La comparació d’inferioritat ess… than.
– Repàs i ampliació dels adjectius que s’usen per a expressar comparació the same as, similar to, different from. – Altres formes de complements del nom: noun + noun (school uniform).
– Modificadors de l’adjectiu. Adjectius comparatius i superlatius modificats per adverbis (Veure “Adverbis”). Adjectius seguits de preposició (keen on music). Adjectius seguits d’infinitiu (difficult [for em] to tell).
– Construccions introduïdes per preposició (a book about the USA, a novella by Huxley); oracions de relatiu (Veure “1.Oració”). Repàs i consolidació.
2.2.3. Determinants.
– Reconeixement de l’ús del genitiu amb ‘s en certes expressions de temps (a day’s work, a month’s salary). Comparar amb l’estructura a three-*week holiday (Veure “Adjectius”).
– Ús d’indefinits: some, any, no i every. Contrast entre no – not… any. Contrast i usos especials de some i any.
– Contrast all – every en expressions de temps.
– Consolidació de l’article determinat amb: elements únics (The sun); ordinals (Elizabeth II – Elizabeth the Second); per a parlar de famílies (The Walters); periòdics (The Times); institucions (the Police); càrrecs públics (the Prevalgui Minister).
– Consolidació de l’ús i omissió de l’article determinat: amb last i next, en titulars de premsa.
– Revisió i ampliació de determinants demostratius, possessius, indefinits, numerals, interrogatius, exclamatius: formes, posició i usos.
– Altres determinants: another, other, both, each, such, neither, either, all.
– Indefinits: [sota/too] much, [sota/too] many, [sota/too/*very] little, [sota/too/*very] few, habiti, most, several, sota, too, enough. Ús i omissió de l’article indeterminat amb few i little amb canvi de significat (I have little money/I have a little money).
2.2.4. Pronoms.
– Reconeixement de l’ús de they/*them/*their amb el referent en singular (If somebody calls, tell them I’ll call them back).
– Revisió de You com a pronom impersonal. (Veure “Oració”).
– Reforç i ampliació de l’ús d’indefinits: some i any de manera independent o en combinació amb -bodi,-one, – thing; every.
– Revisió i ampliació dels usos dels pronoms relatius: who, whom, which i that. (Veure “Oració”).
– Consolidació de l’ús especial del relatiu what (I don’t know what to do).
– Pronoms personals: reforç i ampliació de formes, funcions, posició, combinatòria, uso/omissió i concordança amb el referent.
– Consolidació de l’ordre dels pronoms personals d’objecte.
– Consolidació dels pronoms reflexius: myself, yourself, himself, herself, itself, ourselves, yourselves, themselves i recíprocs each other i one another. Ús emfàtic.
– Revisió i ampliació dels pronoms possessius, demostratius, interrogatius, exclamatius i indefinits.
– It en estructures del tipus it’s good to see you, it takes a minute to get there.
– Pronoms indefinits: a little, a few, enough, [sota/too] much, [sota/too] many.
– Altres pronoms: another, others, both, each, all.
2.5. Verbs.
– Consolidació de les formes per a expressar present: present simple i continu; present perfecte simple amb for i since.
– Revisió i ampliació de les formes per a expressar passat: passat simple i continu; la forma used to + inf; present perfecte simple.
– Passat perfecte simple.
– Verbs modals ca, could, may, might, must, should, ought to. La forma be able to.Les formes (not) have to i needn’t per a expressar obligació o absència d’obligació.
– Present perfecte continu i reconeixement del passat perfecte continu en l’estil indirecte per a substituir al present perfecte continu.
– Consolidació de les formes per a expressar futur: la forma be going to; futur simple (will); present continu i present simple.
– Iniciació en el futur continu simple (In a few minutes we’*ll be landing at Madrid Barajas airport). Altres maneres d’expressar el futur amb certs verbs: decideix, hope, intend, pla.
– Revisió del condicional simple amb would, could i should. El condicional compost.
– Revisió del subjuntiu were en oracions condicionals.
– La forma be not supposed to per a expressar prohibició. La forma had better per a advertir o convèncer.
– Estil indirecte: Correlació de temps en la transmissió d’informació d’acord amb la situació de comunicació (She said [that] the design was ready and [that] she is going to bring it tomorrow).
– Revisió de la veu passiva dels temps verbals del nivell (Veure “Oració”).
– Revisió i ampliació de l’ús de l’infinitiu després d’adjectius i altres verbs.
– Revisió i ampliació de l’ús del gerundi: amb funció de nom, darrere de preposició, amb altres verbs.
– Els verbs stop, remember, forget i try seguits d’infinitiu o gerundi amb canvi de significat.
– Verbs modals will, would en combinació amb l’infinitiu simple. Característiques i ús. Iniciació en l’ús dels modals must, ca, may, could i should en combinació amb l’infinitiu de perfecte.
– Els verbs have i get amb valor causatiu (I must have my car serviced this week).

– Participi de present (writing) i de passat (written). Usos (The woman waiting at the bus stop is my neighbour. The portrait painted by Picasso has been sold recently).
2.6. Adverbis i locucions adverbials.
– Gradació de l’adverbi (faster, habiti slowly). Irregularitats: better, worse, habiti, less, further.

– Likely / Unlikely per a expressar probabilitat.
– Revisió de l’expressió de circumstàncies de temps, lloc i manera. Posició.
– Adverbis relatius i interrogatius: where, when, how + adj / adv (how far / much / quickly), why.
– Repàs i consolidació dels compostos de some, any, no i every amb -where.
– Repàs dels adverbis: just, already, yet i still.
– Adverbis per a expressar coincidència, diferència, o acord i desacord en frases breus (Em too, Nor em, Em neither, Not em; I think sota, I hope not). Consolidació.
– Intensificadors per a modificar l’adjectiu i l’adverbi: Adjectiu + enough (high enough); such + nom (He was such a funny person).
– Intensificadors per a modificar l’adjectiu i l’adverbi en grau absolut (sota, pretty, llevi, rather, incredibly, extremely).
2.7. Enllaços.
2.7.1. Conjuncions y Locucions Conjuntives.
– Revisió de les conjuncions coordinants i subordinants d’ús habitual: and, but, or, because, sota, when, if, after, before.
– Coordinants: both…*and, neither…*nor, no(t)…nor, either…*or.
– Consecutives: sota + adj + that, such + nom + that.
– Subordinants: temporals before/*after + -ing, while, until / till, since, as soon as, onze. Finals: contrast entre to + infinitiu i for + -ing; in order [not] to. Causals: because of + nom; as; since, for this/*that reason, that’s why, as a result. Condicionals: if, unless. Concessives: although, though.
– Coordinants: as well as, not only…*but also. Altres formes per a expressar contrast o oposició: on the one hand… on the other…; however.
2.7.2. Preposicions.
– Revisió de l’ordre de les preposicions en oracions de relatiu i interrogatives (Veure “Oració”).
– Consolidació de les preposicions postpuestas amb verbs d’ús freqüent (agree with, ask for, belong to).
– Adjectius més comuns seguits de preposició (afraid of spiders, fond of xocolata, good at Maths). Revisió i ampliació
– Revisió de les preposicions i locucions prepositives més freqüents per a expressar estat o movimientoy temps. Altres preposicions i locucions prepositives per a expressar estat o moviment (above, against, among, below, over, round, across, along, towards) i temps (by, through).
– Altres preposicions i locucions prepositives: about, as, by, like; for ; instead of ; with.
– Substantius més comuns seguits de preposició (effect on, influence on, solution to, need for).

3. Continguts ortogràfics.

3.1. Sistematització de l’ús de les lletres majúscules (noms propis, països, assignatures, noms d’accidents geogràfics, títols de llibres, capçaleres de periòdics, en començar l’estil directe). Revisió i ampliació.
3.2. Ortografia cuidada del vocabulari d’ús. Reduplicació de consonants finals. Les vocals “e”, i finals quan les paraules afegeixen sufixos. Consolidació.

3.3. Puntuació: punt i seguit, punt i apart, coma, dos punts, punt i coma, punt interrogatiu, punt exclamatiu. Revisió i consolidació.
3.4. Signes auxiliars: cometes, parèntesis, apòstrof. Revisió i consolidació.

4. Continguts fonètics i fonològics.

4.1. Reconeixement i producció dels fonemes vocàlics i consonàntics. Diftongs i triftongs que presenten major dificultat.
4.2. Insistència en els processos propis de la llengua que presenten major dificultat: pronunciació dels plurals, del genitiu ‘s, de la 3a persona del present simple i del passat simple/participi de passat dels verbs regulars; “consonant clústers” (crisps, the guest’s…, asks, walked, watched). La r al final de paraula. El so /ә/en síl·labes àtones i en formes àtones d’articles, pronoms, preposicions, conjuncions i verbs auxiliars i modals.

4.3. Vocals i consonants mudes (dumb, island, castle).
4.4. Accent i atonicitat dels elements de l’oració pel seu significat. Accent emfàtic (Who bought this? – I did). Revisió i consolidació.
4.5. Entonació (ascendent, descendent, mixtes) per a les funcions comunicatives treballades en els diferents tipus d’oracions. Entonació de “tag questions”. Revisió i consolidació.
4.6. Accent d’intensitat i reconeixement de les síl·labes tòniques en formes simples i en compostos (window- *shopping). Canvi de l’accent d’intensitat en nom i verb (a rècord, to rècord).
4.7. Ritme: reconeixement i producció de síl·labes tòniques i àtones; regularitat rítmica de les primeres. Enllaços. Revisió i ampliació.
4.8. Correspondència entre fonemes i lletres/signes. Reconeixement de la representació gràfica en el diccionari. Insistència en les grafies que presenten major dificultat (-ough: although, cough, enough; -augh: laugh, taught; ei: receive, leisure; ie: scientist). Paraules pròximes formalment que solen produir dificultat. Homòfons i homògrafs freqüents.

5. Competències sociolingüístiques i socioculturals.

5.1. Continguts sociolingüístics i socioculturals.
5.1.1. Vida quotidiana: Horaris i hàbits de menjars, gastronomia (plats típics), horaris i costums relacionats amb el treball, celebracions, cerimònies i festivitats més significatives.
5.1.2. Activitats d’oci: el món del cinema, esports típics, esdeveniments esportius, mitjans de comunicació.
5.1.3. Relacions humanes i socials: Usos i costums de la vida familiar, relacions familiars, generacionals i professionals, relacions entre els diferents grups socials. L’Administració i altres institucions.
5.1.4. Condicions de vida i treball: Introducció al món laboral (cerca d’ocupació, educació), Seguretat social, hàbits de salut i higiene.
5.1.5. Valors, creences i actituds: Tradicions importants, característiques bàsiques del sentit de l’humor, referents artístic-culturals significatius.
5.1.6. Llenguatge corporal: Gestos i postures, proximitat i contacte visual.
5.1.7. Convencions socials: Convencions i tabús relatius al comportament, normes de cortesia.
5.1.8. Geografia bàsica: Clima i medi ambient. Països més importants en els quals es parla la llengua i ciutats significatives. Incidències geogràfiques en la llengua: varietats de la llengua.

6. Competències pragmàtiques.

6.1. Continguts funcionals.
6.1.1. Funcions o actes de parla assertius, relacionats amb l’expressió del coneixement, l’opinió, la creença i la

conjectura.
6.1.2. Funcions o actes de parla compromisivos, relacionats amb l’expressió d’oferiment, intenció, voluntat i decisió.
6.1.3. Funcions o actes de parla directius, que tenen com a finalitat que el destinatari faci o no faci alguna cosa, tant si això és al seu torn un acte verbal com una acció d’una altra índole.
6.1.4. Funcions o actes de parla fàctics i solidaris, que es realitzen per a establir o mantenir el contacte social i expressar actituds respecte als altres.
6.1.5. Funcions o actes de parla expressius, amb els quals s’expressen actituds i sentiments davant determinades situacions.
6.2. Continguts discursius.
6.2.1. Textos receptius escrits.
6.2.2. Textos receptius orals.
6.2.3. Textos productius escrits.
6.2.4. Textos productius orals.

El curs està dirigit a tots els alumnes interessats en el tema personal o professionalment.

 • Persones que cotitzen per Règim General o Autònom.
 • Persones en situació d’atur/ERTO: Aquest col·lectiu té l’accés limitat a aquest Pla de Formació, per la qual cosa no tindran garantida la seva plaça fins que portin la documentació presencialment al Centre de Formació i es comprovi que no s’excedeix la limitació estipulada per al Reial decret 694/2017, de 3 de juliol, pel qual es desplega la Llei 30/2015, de 9 de setembre, per la qual es regula el sistema de formació professional per a l’ocupació en l’àmbit laboral.
 • Els treballadors de l’administració pública no poden accedir a aquest pla de formació.

Com formalitzar la inscripció?

Per realitzar la inscripció és imprescindible portar complimentat l’Annex 1, acompanyat de la següent documentació:

SI ESTÀS EN ACTIU:

 • Fotocòpia del DNI en vigor.
 • Fotocòpia de l’última nòmina. La nòmina ha de contenir les següents dades:
  • El número de la Seguretat Social del treballador, núm. De Seguretat Social de l’empresa i CIF de l’empresa.

SI ETS AUTÒNOM:

 • Fotocòpia del DNI en vigor
 • Fotocòpia de l’últim rebutd’autònoms.

SI ESTÀS A L’ATUR:

 • Fotocòpia del DNI en vigor.
 • Fotocòpia del DARDO actualitzat (document d’inscripció de sol·licitud de treball al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya).
 • Fotocòpia d’algun document on aparegui el Núm. d’aficiliació a la Seguretat Social.

SI ESTÀS EN SITUACIÓ D’ERTO:

 • Fotocòpia del DNI en vigor
 • Fotocòpia del comunicat de l’empresa conforme s’aplica l’Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació.
 • Fotocòpia d’algun document on aparegi el Núm. d’afiliciació a la Seguretat Social.
 • Fotocòpia de l’última nòmina sencera on aparegui la següent información: Núm. de Seguretat Social del treballador, Núm. de Seguretat Social de l’empresa i CIF de l’empresa.

TOTES LES FOTOCÒPIES S’HAURAN D’ENVIAR SENSE RETALLAR I SEPARADES.

Enviar tota la documentació al mail: gestio@uei.cat